NATURAL STONE

Armour Stone

Flamboro Armour Stone ·
Chocolate Armour Stone ·
Buff Armour Stone ·
Mocha Armour Stone ·
Chocolate Mocha Armour Stone​ ·
Grey Armour Stone ·
Golden Armour Stone​ ·
Cut Back Armour Stone ·​
(Golden, Buff, Chocolate) 
Guillotined Armour Stone ·
​Buckhorn Grey and Mocha

 1. Buff Armour Stone
  Buff Armour Stone
 2. Flamboro Armour Stone
  Flamboro Armour Stone
 3. Mocha Armour Stone
  Mocha Armour Stone
 4. Grey Armour Stone
  Grey Armour Stone

Decorative Stone

 1. White Marble
  White Marble
 2. Belmont Rose
  Belmont Rose
 3. Bancroft Garden Stone
  Bancroft Garden Stone
 4. Caramel Marble
  Caramel Marble

· Belmont Rose 
· Bancroft Garden Stone 
· White Marble Chunks 
· ​Caramel Marble Chunks​ 
· Fieldstone Boulders 
· ​Mossy Rock​​ 
· Weathered Limestone

Flagstone

 1. Owen Sound Buff
  Owen Sound Buff
 2. Jumbo Flagstone
  Jumbo Flagstone
 3. Granite Flagstone
  Granite Flagstone
 4. Owen Sound Black
  Owen Sound Black

Owen Sound Flag (Buff & Black) ·
Eramosa Random Flag ·
Kingston Flag (Red & Lilac) ·
Muskoka Granite  Flag ·
Jumbo Flag ·

Natural Steps

 1. Chocolate Steps
  Chocolate Steps
 2. Grey Steps
  Grey Steps
 3. Chocolate Mocha and Caramel Steps
  Chocolate Mocha & Caramel Steps

· Chocolate Mocha Natural Steps
· Buff Natural Steps​​
· Caramel Mint Natural Steps
· Chocolate Natural Steps
· Grey Natural Steps
· ​Golden Natural Steps

Drywall & Ledgerock

 1. Kingston Red Drywall
  Kingston Red Drywall
 2. Kingston Lilac Drywall
  Kingston Lilac Drywall
 3. Ledgerock
  Ledgerock
 4. Caramel Drywall
  Caramel Drywall

Bruce Peninsula Drywall ·
Buckhorn Drywall ·
Caramel Drywall ·
Eramosa Drywall (Sawn & Natural Top) ·
​Mocha Drywall ·
Orillia Grey Drywall ·
Kingston Drywall​ (Red & Lilac) ·
Buff (Guelph) Ledgerock ​(Split) ·
Eramosa Ledgerock ​(Sawn & Natural Split) ·